فراموش مباد،در آیینه ای که آیندگان به صافی و زلالی اش سوگند خواهند خوردمبارک باد هر روز تاریخ به نامتخوشا عرق جبین ات که خداوند پاس می داردشروز جهانی کارگر مبارک باد! پایگاه خبری وطن بیدار

فراموش مباد،
در آیینه ای که آیندگان به صافی و زلالی اش سوگند خواهند خورد
مبارک باد هر روز تاریخ به نامت
خوشا عرق جبین ات که خداوند پاس می داردش
روز جهانی کارگر مبارک باد!

پایگاه خبری وطن بیدار