همواره ترافیک یکی از یزرگترین مشکلات و معضلات کلانشهرهای ایران بوده و هست؛ اگر چهار مشکل اساسی در کلانشهر کرج وجود داشته باشد ترافیک یکی از مهمترین آنهاست، متاسفانه در طی سال های گذشته تا به امروز این مشکل بزرگ هر روز بزرگتر شده است و تا به امروز مسولین شهری و استانی نتواسته اند […]

همواره ترافیک یکی از یزرگترین مشکلات و معضلات کلانشهرهای ایران بوده و هست؛ اگر چهار مشکل اساسی در کلانشهر کرج وجود داشته باشد ترافیک یکی از مهمترین آنهاست، متاسفانه در طی سال های گذشته تا به امروز این مشکل بزرگ هر روز بزرگتر شده است و تا به امروز مسولین شهری و استانی نتواسته اند آن را حل و فصل کنند.

آلودگی زیست محیطی ناشی از ترافیک از جمله مسائلی است که در اغلب کشورهای جهان بخصوص در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. رشد سریع شهرها، افزایش روز افزون تعداد وسائط نقلیه، و نیاز به تردد برای رفع نیازها، باعث آلودگی شهرهای بزرگ و متوسط در این کشورها شده است؛ ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه با مشکل آلودگی زیست محیطی ناشی از ترافیک مواجه می باشد.

رشد شهرها در دو سه ده اخیر باعث افزایش تعداد وسائط نقلیه گشته است، و خصوصاً در شهرهای بزرگ، آلودگی ترافیکی از جمله مسائلی است که سلامت شهروندان را مورد مخاطره قرار می دهد؛ آلاینده هائی که در اثر ترافیک وارد اتمسفر می شوند شامل: اکسیدهای نیتروژن، منو اکسید کربن، دی اکسیدکربن، ترکیبات آلی فرار، ذرات و ازون می باشند که هر یک از اینها اثرات زیانباری برروی سلامت انسان دارند.

خودروها یکی از منابع اصلی تولید آلاینده های هوا بوده و آلودگی زیست محیطی ناشی از آنها از جمله پیامدهای ناخواسته تکنولوژی و از معضلات شهرهای صنعتی و بزرگ می باشد اثرات مخرب آلاینده های خروجی از خودروها به عنوان یک تهدید جدی مستمر و فراگیر علیه سلامت افراد جامعه و محیط زیست می باشد و آثار سو آن در سلامت افراد و محیط زیست بصورت تدریجی و بعضا غیرقابل جبران است لذا بدون شک یکی از ناهنجارترین و خطرناک ترین پدیده های حمل و نقل موتوری بویژه در شهرها اثرات تخریبی زیست محیطی آن می باشد طبق این تحقیق منبع اصلی انتشار آلاینده های هوا در عموم شهرها احتراق سوخت در خودروها شناخته شده و سهم خودروهای دیزیلی در تولیدآلاینده های ذرات معلق دوده و ترکیبات گوگردی بیشتر از دیگر وسایط نقلیه می باشد.

حمل و نقل عمومی بوسیله قطارشهری یا منوریل ها از آلودگی بیشتر جلوگیری می کنند؛ در شهر کرج به موجب روند بی رویه مهاجرت و موقعیت خاص این کلانشهر، ترافیک در کرج به معضلی اساسی تبدیل شده است و در دودهه آینده بزرگترین معضل این کلانشهر خواهد بود؛ زمانی در حوزه بهبود وضعیت حمل و نقل و و تردد در معابر موفق خواهیم شد که شاهد کاهش بار ترافیک و پیرو آن تصادفات منجر به جرح و فوت باشیم.

باید توجه داشت که راهکارهایی برای برون رفت از این بحران وجود دارد و باید از کارشناسان امر استفاده کرد به طور مثال: گسترش ناوگان عمومی برای مقابله با آلودگی توجه جدی به جایگزینی و استفاده از سوختهای مناسب تر مثل گاز و برق در خودروها، لزوم توجه به آلودگی هوا به عنوان یک معضل ملی،گسترش فرهنگ دوچرخه سواری، پیاده روی و تنظیم معاینه فنی خودروها براساس یک برنامه زمان بندی مشخص و استفاده از تجهیزات مانند مبدلهای کاتالیزوری در موتورها و مواد افزودنی برای بهبود کیفیت در سوخت و حذف سرب از جمله مواردی است که می توان در کاهش آلودگی هوا موثر باشند.

علیرضا نصیرمنش- روزنامه نگار